Field Trip B (27 September 2018): Quaternary environments of Giessen and its surrounding areas

Zitieren

Zitierform:

Lomax, Johanna / Steup, Raphael / Shumilovskikh, Lyudmila / et al: Field Trip B (27 September 2018): Quaternary environments of Giessen and its surrounding areas. 2018. Copernicus Publications.

Rechte

Rechteinhaber: Johanna Lomax et al.

Nutzung und Vervielfältigung:

Export