Tidal variability in the Hong Kong region

Zitieren

Zitierform:

Devlin, Adam T. / Pan, Jiayi / Lin, Hui: Tidal variability in the Hong Kong region. 2019. Copernicus Publications.

Rechte

Rechteinhaber: Adam T. Devlin et al.

Nutzung und Vervielfältigung:

Export